p.w. św. Jakuba w Sandomierzu
 

 

(obejmuje także dzieje zespołu osadniczego na Wzgórzu Świętojakubskim)

 


 

Buko M., Początki Sandomierza, Warszawa 1998.

Buliński M., Monografija Miasta Sandomierza, Warszawa 1879.

Burek K., Powrót dominikanów do Sandomierza, w: Zeszyty Sandomierskie, rok VIII, Nr 13, 2001, s. 60-61.

Chyła R., Sandomierz. Kościół św. Jakuba, Sandomierz 1999.

Długosz J.: Joannis Długosz Denioris Canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, wyd. Przeździecki, Kraków 1864.

Długosz J.: Ioannis Dlugossi seu Longini Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII / Jana Długosza kanonika krakowskiego dziejów polskich ksiąg dwanaście, przekład K. Mecherzyńskiego.

Florek M., Kościół św. Jakuba i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu. Wyniki badań archeologiczno - architektonicznych, w: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 1/94, 1994, s. 3-25.

Florek M., Początki Sandomierza - pytania i hipotezy, w: Zeszyty Sandomierskie, rok VIII, Nr 13, 2001, s. 2-8.

Florek M., Wyniki badań archeologicznych prowadzonych przy kościele św. Jakuba i dawnym klasztorze dominikańskim w Sandomierzu za lata 1990-1992, w: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993.

Florek M., Jeszcze o romańskich nagrobkach z mieczami z kościoła św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Na marginesie tekstu Piotra Zawadzkiego Epitafia i nagrobki z kościoła św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, w: Zeszyty Sandomierskie Nr 31, 2011, s. 56-57.

Gałkowski J., Kościół i klasztor dominikański p.w. św. Jakuba w Sandomierzu na tle architektury europejskiej połowy XIII w., w: Zeszyty Sandomierskie, rok VIII, Nr 13, 2001, s. 27-30.

Gąssowska E., Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Sandomierzu na Wzgórzu Świętojakubskim w latach 1958, 1962, 1965 i 1966, w: Sprawozdania Archeologiczne, t. 20, Wrocław 1969, s. 293-303.

Gąssowska E., Z problematyki badawczej wczesnośredniowiecznego Sandomierza, w: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 7, 1971, s. 37-72.

Gołubiewowa Z., Kościół podominikański p.w. św. Jakuba w Sandomierzu w XIII stuleciu i jego dekoracja architektoniczna, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, pod red. J. Kłoczowskiego, t. II, Warszawa 1975, s. 9-169.

Juszczyk E., Zespół podominikański p.w. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, Sandomierz 1990, mps w archiwum Oddziału PSOZ.

Kalinowski W., Lalik T., Przypkowski T., Rutkowski H., Trawkowski S., Sandomierz, Warszawa 1956.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom III - woj. kieleckie, z. 11 - pow. sandomierski, Warszawa 1962.

Łuszczkiewicz W., Kościół św. Jakuba w Sandomierzu - zabytek budownictwa ceglanego XIII wieku, w: Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce, t. II, z. 2, 1881, s. 27-52.

Makarewicz S., Podominikański kościół i klasztor św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Przewodnik, Sandomierz 1979.

Makarewicz S., Wypisy źródłowe do dziejów kultury artystycznej dominikanów sandomierskich w XVIII w., w: Studia Sandomierskie, t. III, Sandomierz 1982, s. 493-513.

Morawski Z., Sandomierz od końca XIII do początków XV wieku, w: Dzieje Sandomierza, t. 1, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1993, s. 115-136.

Polanowski L., Zub J., Architektura klasztoru dominikanów sandomierskich w świetle ostatnich badań historycznych i archeologicznych, w: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993, s. 95-110.

Polanowski L., Dzieje budowy i konserwacji kościoła i klasztoru p.w. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, w: Pamiętnik Sandomierski, t. III, Sandomierz 1997, s. 79-114.

Polanowski L., Zub J., Kaplica św. Jacka jako część zabudowań klasztoru dominikańskiego przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu. Wyniki badań architektonicznych, w: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993.

Polanowski L., Ochrona zabytków architektury na terenie Sandomierza w latach 1991-2000, w: Zeszyty Sandomierskie, rok VII, Nr 12, grudzień 2000, s. 2-10.

Poświęcenie Kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w kościele św. Jakuba, w: Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, naukowym i społecznym, red. ks. J . Gajkowski, R. III, nr 1, Sandomierz 1910, s. 376-378.

Rysiewscy T. i H., Kompleks sepulkralno-osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu: próba reinterpretacji materiałów, w: Archeologia Polski, t. 36, z. 1-2, Warszawa 1991, s. 193-234.

Siarkowski W., Pomnik Rafała Granowskiego w kościele podominikańskim św. Jakóba w Sandomierzu, w: Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874, red. W. Siarkowski, Warszawa [1875], s. 112-116.

Sobieszczański Fr. M., Kościół księży dominikanów pod wezwaniem św. Jakuba w Sandomierzu, w: Tygodnik Illustrowany R. II, 1860, nr 60, s. 567-568.

Stanaszek Ł. M., Praktyki antywampiryczne w XI wieku stosowane na terenie cmentarzyska szkieletowego na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu, w: Biuletyn Antropologiczny t. II, 1998, s. 18-31.

Stempin A., Bajka M., Szachy z kąta starej chaty, w: Teraz, R. IX, nr 5 (101), Kielce 2012, s. 14-15.

Stępień U., Nowy przyczynek do dziejów kultu Męczenników Dominikańskich, w: Pamiętnik Sandomierski, t. II, Kraków 1995, s. 135-140.

Stronczyński K., Niektóre szczegóły o kościele Śgo Jakóba w Sandomierzu, w: Biblioteka Warszawska 1842, t. III, s. 153-166.

Ścibior J., Wódz B., Romańska rzeźba portalowa ze Wzgórza św. Jakuba. Przyczynek do studiów nad układem przestrzennym wczesnośredniowiecznego Sandomierza, w: Pamiętnik Sandomierski, t. III, Sandomierz 1997, s. 5-46.

Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.

Tabaczyński S., Buko S., Sandomierz. Starożytność. Wczesne średniowiecze, Rzeszów 1981.

Wiśniewski J., Dekanat sandomierski, Radom 1911.

Wojciechowski J., Kościół św. Jakuba w Sandomierzu, w: Przegląd Techniczny, XLVIII, nr 16, 1910, s. 207-210.

Wódz B., Galeria dawnego malarstwa religijnego w kaplicy św. Jacka. Podominikański kościół św. Jakuba w Sandomierzu, w: Pamiętnik Sandomierski, t. III, Sandomierz 1997, s. 219-240.

Wódz B., Łaskami słynący obraz Matki Boskiej Różańcowej w podominikańskim kościele Świętego Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Przyczynek do badań działalności dominikanów w szerzeniu kultu Różańca Świętego, w: Zeszyty Sandomierskie, rok VI, Nr 9, 1999, s. 90-96.

Wódz B., Pomnik Łaskawości z sandomierskiego klasztoru św. Jakuba, w: Zeszyty Sandomierskie, Nr 17, 2003, s. 50-52.

Wódz B., Pomniki pamięci księżniczki Adelajdy w dominikańskim kościele św. Jakuba w Sandomierzu, w: Zeszyty Sandomierskie, Nr 18, 2004, s. 11-16.

Wódz B., Tajemnica świętojakubskiej wieży. Materiały źródłowe do XIX i XX wiecznych dziejów kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, w: Zeszyty Sandomierskie, rok VII, Nr 12, 2000, s. 43-47.

Zub J., Sandomierz. Kościół p.w. św. Jakuba i Klasztor Dominikański, Tarnobrzeg 1995.

Zub J., Z dziejów dominikańskiego klasztoru i kościoła św. Marii Magdaleny, w: Zeszyty Sandomierskie, Nr 3, 1995, s. 24-28.

Żurowski J., Wyniki badań archeologicznych w pobliżu kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, w: Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności, R 33, nr 9, 1928.

Żurowski J., Dalsze wyniki badań archeologicznych koło kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, w: Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności, R 35, nr 1, 1930.

 


 

DO OPRACOWANIA TEKSTÓW ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ WITRYNIE WYKORZYSTANO PONADTO:

Bobrowski F., Słownik łacińsko-polski ..., Wilno 1844.

Bugaj R., Hermetyzm, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

Chądzyński J.N., Wspomnienia sandomierskie i opis miasta Sandomierza, Warszawa 1850.

Czechowicz B., Nagrobki późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003.

Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1997.

Encyklopedyja powszechna z ilustracjami S. Orgelbranda, Warszawa 1898-1904.

Friedberg M., Klejnoty Długoszowe, w: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1930, t. X , Kraków 1931 r. s. 1-119.

Friedberg M., Rozsiedlenie rodów rycerskich w województwie sandomierskiem w wieku XV, w: Pamiętnik Świętokrzyski 1930, red. Al. Patkowski, Kielce 1931, s. 80-94.

Gerson W., Ceramika. Wyroby z gliny palonej i zastosowanie ich w budownictwie, w: Tygodnik Illustrowany 1871, nr 167, s. 112-113.

Giergiel T., Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004.

Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903.

Głosek M., Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., Warszawa 1984.

Goff J. Le (red.), Człowiek średniowiecza, Warszawa 2000.

Hofmanowa z Tańskich K., Dzieła Klementyny z Tańskich Hofmanowej, red. Narcyza Żmichowska, tom V, Warszawa 1876, s. 286-301.

Jamroz J., Średniowieczna architektura dominikańska w Krakowie, w: Rocznik Krakowski, tom XLI, Kraków 1970, s. 5-28.

Jurkowlaniec T., Nagrobki przedromańskie i romańskie w Polsce, w: Rocznik Historii Sztuki, t. XII, 1981, s. 15-41.

Jurkowlaniec T., Nagrobki przedromańskie i romańskie w Polsce (II). Uzupełnienie inwentarza, w: Ikonotheka Nr 19, 2006, s. 103-117.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.

Kowalski W., "Do zmartwywstania swego za pewnym wodzem Kristusem..." staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopolski, Kielce 2004.

Krakowski S., Region kielecki jako teren najazdów w połowie XIII wieku, w: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach, tom VIII, Kraków 1973, s. 183-205.

Kuliczkowski A., Zarys dziejów literatury polskiej, Lwów 1891.

Lazar S., Rozwój przestrzenny Sandomierza w XI-XIIIw., w: Roczniki Humanistyczne t. VI, z.5, Lublin 1958, s. 5-86.

Lemaître N., Quinson M.-T., Sot V., Słownik kultury chrześcijańskiej, Warszawa 1997.

Macioti M. I., Mity i magie ziół, Kraków 1998.

Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978.

Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1838-1841.

Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1999.

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.

Schletz A. (red.), Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, w: Nasza przeszłość t. XXXIX, Kraków 1973.

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, Warszawa 1892.

Starzyński J., Walicki M., Rzeźba architektoniczna w Polsce wieków średnich, Warszawa 1931.

Stępień U., Przewodnik po Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, Sandomierz 1994.

Szpaderski J., O zasadach wymowy mianowicie kaznodziejskiej, Kraków 1870.

Szwarc-Bronikowski S., Testament wieków, Warszawa 1997.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983.

Świechowski Z., Sztuka romańska, Poznań 1950.

Tomkowicz S., Style w architekturze kościelnej, Kraków 1923.

Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991.

Wilson C., Miejsca święte, bmw. 2000.

Wittyg W., Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku, Kraków 1906.